رنگارنگ

رنگارنگ یعنی این...

نمونه سوالات علوم زیستی و بهداشت (سال اول دبیرستان)

 

نمونه سؤالات امتحاني فصل اول

 

1-آزمايش كنترل شده را تعريف كنيد؟

 

2- آزمايش ساده اي مورد نظريه خلق ا لساعه(پيدايش خود به خودي موجودات زنده )بنويسيد؟

 

3- روش علمي براي چه موضوعاتي به كار مي رود؟

 

4- فرضيه را تعريف كنيد در علوم تجربي چگونه يك فرضيه تأييد يا رد مي شود؟

 

5- فرانچسكو ردي از آزمايش هاي خود چه نتيجه اي گرفت؟

 

6- منظور از روش علمي چيست؟

 

7- چند سال قبل در يكي از رودخانه هاي شمال تعداد زيادي ماهي تلف شدند،دو فرضيه در مورد علت مرگ ماهيها بنويسيد؟

 

8- آزمايش هاي كنترلي ردي را بيان كنيد ؟

 

9- علوم زيستي را تعريف كنيد و دو گروه اصلي آن را بنويسيد؟

 

10- دو درس مهمي كه دانشمندان بعد از ون هلمونت ازاو گرفته چه بود؟

 

11- روش علمي را تعريف كنيد و مراحل آن را بنويسيد؟

 

12- هنگام انجام آزمايش ،بايد همه ي متغييرها به جز يكي از مورد آزمايش است ،ثابت باشد،اين كار چه لزومي دارد؟

 

13- نظريه خلق الساعه چيست ؟يك مثال بياوريد؟

 

14- شش مرحله از مراحل روش علمي را به ترتيب بنويسيد؟

 

15-   در روش علمي پس از فرضيه سازي كدام مرحله قرار دارد؟

 

16-   يك مثال از خطاي شنوايي و يك مثال از خطاي بينايي را بنويسيد؟

 

17 – پژوهشهاي علوم زيستي كاربردي به چه منظور استفاده مي شود؟

 

17-   چرا محققان معمولاًًكار خود را از صفر شروع نمي كنند؟

 

18-   چرا نمي توان پاسخ همه ي پرسشها را با روش علمي بدست آورد؟

 

20-در آزمايش ها ردي مراحل اول و دوم روش علمي را بنويسيد؟

 

21- فرضيه ردي در مورد پيدايش مگسها بنويسيد؟

 

نمونه سوالات امتحاني فصل 2

1- مهمترين تفاوت موجودات زنده و غير زنده چيست؟

 

2- آيا غشاء خاصيت نفوذپذيري انتخابي دارد؟

 

3- يك نقش ديواره سلولي را بنويسيد؟

 

4- چه بخشي از سلول سبب  استحكام بخشيدن به سلول است؟

 

5- اندامكهاي سلولي كه به ترتيب نقش آنها آزادسازي انرژي و پروتئين سازي است را نام ببريد؟

 

6- مادة اصلي كروماتين چه نام دارد؟

 

7- آيا تعداد كروموزوم‌هاي سلولها عصبي انسان با سلول پوست انسان برابر است؟

 

8- تقسيم هسته سلول را چه مي نامند؟

 

9- نتيجه از كار افتادن فرايندهاي كنترل كننده تقسيم سلولي چيست؟

 

10- كروموزوم، تومور، اندام و سانترومر را تعريف كنيد؟

 

11- براي هر يك از ساختارهاي زير حداقل يك وظيفه را ذكر كنيد.

الف‌ـ ميتوكندري     ب ـ ريبوزوم     ج‌- ديوارة سلولي        د‌- كلروپلاست

 

12-  چرا بيشتر ريبوزومهاي روي شبكة آندوپلاسمي چسبيده‌اند؟

 

13-  در ساختار كروماتين چه موادي شركت دارند؟

 

14-  سه اصل نظريه سلولي را بنويسيد؟

 

15-  چگونه يك سلول، سلولهاي مجاور خود و مواد موجود در محيط را شناسايي مي كند؟

 

16-  مادة قرمز رنگ در كداميك از اندامكهاي چغندر قرمز وجود دارد و اين ماده رنگي در چه صورتي از سلولهاي چغندر قرمز خارج مي شود؟

 

17-  هسته از چه بخشهايي ساخته شده است، فقط نام ببريد؟(4مورد)

 

18-  اندام چيست؟(با ذكر دو مثال)

 

19-  نقش واكوئل و ليزوزم را در سلول بنويسيد؟

 

20-  فرق ديوارة سلولي و غشاي پلاسمايي را بنويسيد؟

 

 21-هر يك از اعمال بر عهدة كدام بخش سلول است؟

 

الف‌ـ ترشح مواد به خارج از سلول      ب‌- آزاد كردن انرژي مواد

 

ج‌- انجام فتوسنتز و غذاسازي        د- ساختن پروتئين

 

22-انواع تومور را نام برده و يك تفاوت آنها را بنويسيد؟

 

23- دو تفاوت ميان سلول جانوري و گياهي را بنويسيد؟

 

24- محل كروماتين و ميتوز را تعريف كنيد؟

 

25- تومور، كروماتين و ميتوز را تعريف كنيد؟

 

26- اجزاي اصلي سلول را نام ببريد؟

 

27- اندام را تعريف كنيد و يك مثال بزنيد؟

 

28- وظايف شبكة آندوپلاسمي در سلول چيست؟

 

29- در زمان تقسيم، رشته كروماتين با چه تغييراتي به كروموزم تبديل مي شود؟

 

30- محل اتصال دو كروماتيد يك كروموزم چه نام دارد؟

 

31- انواع تومور را نام ببريد؟

 

32- شكل يك كروموزم را رسم و بخش‌هاي مختلف آنرا نامگذاري كنيد؟

 

33- از وظايف ديواره سلول در گياهان 3مورد را ذكر كنيد؟

 

34- هر يك از وظايف زير به عهده كدام بخش سلول است؟

 

الف‌- شناسايي سلولهاي مجاور     ب‌- ترشح مواد به خارج از سلول

 

35-   سلولي داراي 6 جفت كروموزم است اگر اين سلول تقسيم ميتوز را انجام دهد.

الف‌- چند سلول بوجود مي آيد ؟    

ب‌- هر يك از سلوهاي حاصل چند عدد كروموزم خواهند داشت؟

 

36- منظور از اسكلت سلولي چيست؟

 

37- پروتئين سازي و تجزيه مواد هر كدام بر عهدة كدام بخش سلول است؟

 

نمونه سؤالات امتحاني فصل 3

 1-هر يك از مواد زير جز, كدام گروه از تركيبات آلي هستند ؟

 

ـ گليكوژن  ـ تري گليسريد ـ آنزيم ـ DNA ـ سلولز.

 

2- واحدهاي سازنده ي نشاسته ، پروتيين و تري گليسريد چيست ؟

 

3- الف : آنزيم را تعريف كنيد ؛

ب: معروفترين نوع ليپيدها را نام ببريد ؛

ج: بخش اصلي ديواره ي سلولي در گياهان از چه ماده اي است ؟

 

4- الف:  واحد سازنده ي پروتيين ها چه نام دارد ؟

ب: سوخت رايج سلول هاي بدن چه نام دارد ؟

ج: محل ذخيره ي گليكوژن در بدن ، چه اندامي است ؟

 

5-چرا ساكارز و نشاسته را در يك گروه  از تركيبات شيميايي قرار مي دهند ؟

 

6-پلي ساكاريدي كه مخصوص سلول هاي جانوري و قارچ هاست چه نام دارد ؟

 

7-براي چربي ها و پروتيين ها يك وظيفه در بدن ما ذكر كنيد .

 

8-دو ماده ي آلي و دو ماده ي معدني را بنويسيد .

 

9-چرا سرعت بيشتر واكنش ها در دماي بالاتر از Cْ45 كاهش مي يابد ؟

 

10- تفاوت ساختماني سلولز و نشاسته را بنويسيد و طرح ساختماني اين دو را رسم كنيد.

 

11- اگر به يك سيب زميني مقداري معرف لوگول اضافه كنيم رنگ آن چه تغييري مي كند ؟

 

12- سه نقش مهم پروتيين ها در بدن  بنويسيد .

 

13- چهار گروه مهم مواد آلي را در بدن بنويسيد.

 

14- آنزيم ها جز, كدام گروه از مواد آلي هستند ، چرا آ نزيم ها عمل اختصاصي دارند ؟

 

15- سه گروه اصلي هيدرات هاي كربن را نام برده و از هر كدام يك مثال بيابيد .

 

16- اجزاي سازنده ي تري گليسريد را بنويسيد و يك نقش مهم ليپيدها را نام ببريد .

 

17- گليكوژن در بدن ما  در چه اندام هايي ذخيره مي شود ؟

 

18- واحد سازنده پروتيين ها وگليكوژن به ترتيب ……….و…………مي باشد.

 

19- از تجزيه ي يك تري گليسريد چه مولكول هايي حاصل مي شود ؟ نام ببريد.

 

20- چرا دماي بالا براي موجودات مضر است ؟

 

نمونه سوالات امتحاني فصل 4

 

1- ماده ي سبزموجود درگياه چه نام دارد؟

 

2- چرا برگ سبزگياه اندام اصلي فتوسنتزكننده مي باشد؟

 

3- يك نقش رگبرگ ويك نقش كوتيكول رابنوبسيد؟

 

4- درگياهان براي تبديل گلوكزبه پروتئين چه عنصري لازم است؟

 

5- تركيبات نيتروژن دارخاك چگونه تامين ميگردد؟

 

6- با طراحي آزمايشي تاثیردما برشدت فتوسنتز را تحقيق كنيد؟

 

7-گياهان گلوكز را به صورت چه مولكولي ذخيره مي كنند؟

 

8- چگونه مي توان شدت فتوسنتزرادريك گياه افزايش داد؟

 

9- سلولهاي نگهبان روزنه دركداميك ازلايه هاي برگ فراوانترهستند؟

 

10- موادخامي كه درفرايندفتوسنتزمصرف مي شوندرانام ببريد؟

 

11- دوتفاوت سلولهاي نگهبان روزنه باديگرسلولهاي اپيدرمي چيست؟

 

12- ماده ي آغازكننده ي واكنش هاي فتوسنتزي درگياهان سبزرانام ببريد؟

 

13-كوتيكول و ميانبرگ راتعريف كنيد؟

 

14-كارآوندهاي آبكشي رادرگياهان سبزبيان نماييد؟

 

15- افزايش غلظت(كربن دي اكسيد)درهواچه تاثيري برروي شدت فتوسنتزمي گذارد؟

 

16- مهمترين محصول قندي فرايندفتوسنتزچه قندي است؟

چرااين قندساخته شده براي انباشته شدن درگياه مناسب  نيست؟

 

17- آياگياهاني كه داراي برگهاي قرمزهستندفتوسنتزانجام مي دهند؟چرا؟

 

18- چراگياهان آكواريم موجب جلوگيري ازمرگ ماهي هامي شوند؟

 

19- كوتيكول چيست؟دونقش آن رابنويسيد؟

 

20- چراهمه ي فتوسنتزكنندگان ابزي حداكثرتاعمق صدمتري آب مي توانندزندگي كنند؟

 

21- فتوسنتزراتعريف كنيدوموادخامي كه مصرف مي شودرانام ببريد؟

 

22- هريك ازبخشهاي زير در  برگ چه كاري انجام مي دهند؟

الف ـ سلولهاي نگهبان روزنه                    ب ـ كوتيكول                   ج ـ رگبرگ

 

23-گياهان براي تبديل كردن گلوكزبه پروتئين به چه عنصري نيازدارند؟آن راچگونه به دست مي آورند؟

 

24-چگونه مي توان شدت فتوسنتزرادريك گياه افزايش داد؟

 

25- چه بخشي ازبرگ نقش استحكامي دارد؟

 

26- ازعوامل محيطي موثربرشدت فتوسنتزدوموردرابنويسيد؟

 

27- چرابعضي ازسيب زميني هاسبزرنگ هستند؟

 

28- به نظرشماچراتعدادماهي درآبهايي كه جلبكهاي سبزبيشتري داردفراوانتراست؟

 

29- دوماده راكه طي فتوسنتزمصرف مي شوندرابنويسيد؟

 

30- نمودارزيراثردمابرشدت فتوسنتزرا نشان مي دهد.منحني راتفسيركنيد؟

 

 

 

نمونه سوالات امتحاني فصل5

1- به سوالات زير به اختصار جواب دهيد.

-  غذا نياز ما را به……….و ………تامين مي‌كند.

-   قند ميوه ……… و قند شير………مي‌باشد.

-   چرا گوارش مولكول نشاسته پس از پخته شدن سيب‌زميني آسانتر است؟

-   يكي از منابع تامين كننده آب بدن را بنويسيد؟

-   يك نقش سديم و يك نقش كلسيم را در بدن بنويسيد؟

-  علت بيماريهاي كواشيوركور، شب‌كوري، اسكوروي، كريتينيسم ، پلاگر و بربري چيست؟

- كمبود چه عناصري به ترتيب باعث آنمي مي شود؟

-  مصرف سيكلامات‌ها چه عوارضي به دنبا ل دارد؟

 

2ـ الياف، آميلوپلاست ، لايه مياني و اسيدهاي آمينه اساسي را تعريف كنيد؟

 

3ـ هر يك از بيماريهاي زير به علت كمبود چه ماده اي در بدن ايجاد مي شود؟

 

الف) كواشيوركور        ب) گزروفتالمي          ج) اسكوروي        د)گواتر

 

4- دو مورد از اعمال سديم را در بدن بيان كنيد؟

 

5- دو تفاوت چربيهاي گياهي با چربيهاي جانوري را بنويسيد؟

 

6ـ نقش محافظت كننده‌ها در مواد غذايي چيست؟

 

7- الف- قند موجود در شير چيست؟ ب- هورموني كه توسط تيروئيد ترشح مي شود چه نام دارد؟

 

ج – تفاوت پروتئين شير با پروتئين گوشت چيست؟

 

8- كمبود هر يك از مواد غذايي زير چه نوع بيماريهايي در بدن ايجاد مي كند.

 

الف- آهن     ب‌ـ نياسين          ج‌- كلسيم                  دـ ويتامين B1

 

9- آميلوپلاست چيست؟

 

10- تجمع چربي در زير پوست چه فوايدي دارد؟ (دو مورد)

 

11- دو نقش هورمون تيروكسين در بدن انسان را بنويسيد و كمبود اين هورمون  در دوران كودكي و همچنين در دوران بزرگسالي چه بيماريهايي را بوجود مي‌آورد ؟

 

12- كمبود و ازدياد  چه نوع تركيبات آلي  و معدني سبب بروز اين بيماريها مي شود بنويسيد؟

الف- كواشيوركور      ب‌- كم خوني       ت‌- بري بري       پ‌- سخت شدن كبد    

 ج‌-راشي‌تيسم     ح‌ - شب كوري

 

13 – دو نقش كلسيم را در بدن بنويسيد؟

 

14- اسيد آمينة اساسي چيست؟

 

15- منابع ويتامين D  را بنويسيد؟

 

16- فقدان ويتامين D در بدن چه بيماري ايجاد مي كند؟

 

17- كمبود هر يك از مواد زير چه بيماري  در بدن ايجاد مي كند؟

 

الف- ويتامينB1         ب‌- پروتئين        ج‌- يد       دـ آهن

 

18- فوايد استفاده از غذاهاي داراي سلولز چيست؟( دو مورد)

 

19- نوع قند موجود در شير و ميوه‌ها را بنويسيد؟

 

20- گزروفتالمي در اثر كمبود چه ويتاميني  به وجود مي‌آيد و علائم آن چيست؟

 

21- علت بيماريهاي كواشيوركور، راشي‌تيسم، شب‌كوري، و بربري را فقط نام ببريد؟

 

22- كلسترول چيست؟ در چه صورت باعث بيماري قلب و رگها مي شود؟

کلسترول در چه مادة غذايي به فراواني يافت مي شود؟

 

23- اصطلاحات زير را تعريف كنيد.

الف‌ـ اسيد آمينه اساسي     ب‌ـ تيروكسين        ج‌- گلوتامات‌مونوسديم

 

24- نقش هر يك از مواد زير را در بدن بنويسيد؟ (براي هر كدام ذكر دو مورد كافي است)

الف ‌ـ سديم           ب‌- كلسيم        ج‌ـ ويتامينA          دـ ويتامين C

 

25- يك مثال براي غذاهايي كه موارد زير را دارند بنويسيد؟

الف‌ـ لاكتوز        ب‌ـ كلسيم     ج ‌ـ سلولز       دـ پروتئين مايع

 

26- علت بيماري پلاگر چيست؟

 

27- دو علت براي نرمي استخوان بنويسيد؟

 

28- جمله زير را تفسيركنيد.

 

(مقدار پروتئيني كه در هر مادة غذايي وجود دارد با ميزان مناسب بودن پروتئين هاي آن غذا براي رشد و ترميم دو موضوع جداگانه و غير مرتبط هستند).

 

29- اعمال  ويتامين A را در بدن بنويسيد؟

 

30- منظور از رژيم غذايي مناسب چيست؟ مختصراً توضيح دهيد.

 

31- علت بيماري راشي‌تيسم و آسكوروي چيست؟

 

32- ويتامين‌ها براي ايفاي نقش خود بايد بصورت ……..باشد.

 

33- وجود سلولز در غذاها به مقدار مناسب لازم مي‌باشد. علت را بنويسيد؟

 

34- محل توليد هورمون تيروكسين را نوشته، بيان كنيد در ساختمان اين هورمون چه عنصري بكار رفته است؟

 

35- علت تغيير رنگ ميوه‌ها ي بريده شده مثل سيب و قند شدن روغن چيست؟

 

36- افزايش كلسترول ، احتمال ابتلاء به چه بيماريهايي را افزايش مي‌دهد و نيز نقش چربيها را در بدن بنويسيد؟

 

37- در بدن انسان براي هر يك از موارد زير نقشي را بنويسيد؟

الف‌)كلسيم        ب‌)آهن      ج ‌) ويتامينA         د) ويتامينC

 

38- چرا مصرف روغنهاي گياهي بهتر از جانوری است؟

 

39- از افزودنيهاي غذايي محافظت كننده‌ها چه نقشي دارند؟

 

40- از ويتامينهاي محلول در چربي دو مثال بزنيد؟

 

41- الف‌- قند موجود در شكر چه نام دارد.

 

ب‌- بيماري خشكي و ضخيم شدن قرينه چشم چه نام دارد؟

 

42- الياف چيست و بيشتر در كدام گروه از غذاها وجود دارد؟

 

43- كم خوني يا آنمي چگونه ايجاد مي شود علايم اين بيماري را بنويسيد؟

 

44- از دو افزودني غذايي گلوتامات‌مونوسديم و سيكلامات هر يك به چه منظوري استفاده مي شود؟

 

45- آيا كلسترول اساساً مادة مضري است ؟ توضيح دهيد.

 

46- چرا هويج براي سلامتي ما مفيد است؟

 

47- مصرف هر يك از موارد زير چه عوارضي براي بدن انسان دارد.

 

الف‌- سيكلامات‌ها      ب‌- مصرف بيش از حد ويتامين D

 

48- چرا پس از پخته شدن آميلوپلاست، گوارش آن آسانتر است؟

 

سوالات امتحاني فصل 6

 

1- چه افرادي در گروه خوني O قرار مي گيرند . مواد موجود در سرم خون اين افراد را بنويسيد.

 

2- عمل لقاح را تعريف كنيد و حاصل آن چه سلولي است ؟

 

3- سلولهاي جنسي انسان داراي چند كروموزم است و هدف از تقسيم ميوز را بنويسيد؟

 

4- الف – DNA مواد لازم براي همانند سازي خود را از كجا فراهم مي آورد؟

 

ب- وظيفة انتقال صفات ارثي با چه مولكولي است و اين مولكول در چه بخشي از سلول جنسي قرار دارد.

 

ج – چرا  دو سلول دختر حاصل از تقسيم ميوز كاملا شبيه سلول مادر هستند.

 

5- انواع بازهاي آلي در مولكول DNA را بنويسيد؟

 

6- چرا در ادارة پليس از انگشت نگاري به عنوان يك روش مطمئن در تشخيص مجرمان استفاده مي شود.

 

7- سلولهاي حاصل از تقسيم ميوز چه تفاوتي با ديگر سلولهاي بدن دارند؟

 

8- جدول تعیین گروه خوني را رسم كنيد؟

 

9- سلولهاي حاصل از تقسيم ميتوز در انسان هر كدام چند عدد كروموزم دارند؟

 

10- در همانند سازي DNA چرا دو رشته حاصل كاملا شبيه به هم هستند.

 

11- كدام مولكول قادر به همانند سازي خود مي باشد ؟ واحد سازندة اين مولكول چيست؟

 

12- شكل يك كروموزم را رسم كرده و بخش هاي مختلف آن را نام گذاري كنيد؟

 

13- اگر خون فردي با هر دو سرم ضد A و ضدB لخته شود . گروه خوني وي چيست ؟چرا؟

 

14- دو اختلاف اساسي سلول جنسي نر و ماده را در انسان بنويسيد؟

 

15- الف- كدام گروههاي خوني داراي مادة A بر روي گلبولهاي قرمز خود هستند؟

 

ب- محل اتصال دو كوماتيد يك كروموزم چه نام دارد.

 

16-  الف- محل اثر هورمون رشد كجاست ؟

 

ب- اين هورمون از كجا ترشح مي شود ؟

 

17- اگر سلولی 10 کروموزومی داشته باشیم و اين سلول تقسيم ميوز را انجام دهد چند سلول جديد ايجاد مي كند و هر سلول جديد چند كروموزم خواهد داشت.

 

18- هر نوكلئوتيد از چه اجزايي ساخته شده است؟

 

19- سلولي داراي 6 جفت كروموزم است اگر اين سلول تقسيم ميوز انجام دهد.

الف- چند سلول جديد به وجود مي آورد.     ب- هر سلول جديد چند كروموزم خواهد داشت.

 

20- اگر خون فردي با سرم ضد B رسوب دهد:

الف- نوع گروه خوني اين فرد چيست؟        ب- در سرم خون او چه ماده اي وجود دارد؟

 

21- الف – تقسيم ميوز در چه اندامهايي و به چه منظور صورت مي گيرد؟

ب- ساده ترين راه  براي ايجاد صفات در جانداران كدام است.

 

22- يك رشته كروماتين از------- و -------- تشكيل شده است .

 

23- ساختمان مولكول DNA را توضيح دهيد و بنويسيد پيام هاي DNA براي ساخته شدن پروتئين ها چگونه به سيتوپلاسم مي رسد؟

 

24- گروه خوني شخصي A مي باشد الف- نوع مادة روي گلبولهاي قرمز و مادة موجود در سرم او چيست؟  ب- اگر به اين شخص خون B تزريق شود چه پيامدي خواهد داشت؟چرا؟

 

25- يك شباهت و يك تفاوت اسپرم و تخمك انسان را بنويسيد؟

 

26- اگريك مولكول DNA هزار نوكلئوتيد داشته باشد . و 20 درصد آن Tباشد، چه تعداد آن Gخواهد بود؟

 

27- چرا هسته خرما را اگر در مناطق جنوبي ايران بكاريم درخت خرما به عمل مي آيد اما كاشتن همان هسته در اراك بي نتيجه است.

 

28- خصوصيات ارثي چگونه و توسط چه مولكولي از والدين به فرزندان انتقال مي يابند؟

 

29- با ذكر مثال تاثير محيط در بروز صفات را بنويسيد؟

 

30- ارتباط بين نسلها توسط چه سلولي و در طي چه عملي برقرار مي شود؟

 

31- واحد ساختمانيDNA را نام برده و مشخص كنيد هر يك  از اين واحدها از چه بخش هايي درست شده اند؟

 

32- دو عامل موثر بر ايجاد صفات را نام برده و بنويسيد چرا هستة خرما در مناطق سردسير رشد نمي كند؟

 

سوالات امتحاني فصل 7

 

1- تجزيه كنندگان چگونه با عث پوسيدگي مي شوند؟

 

2- چرا جسد ماموت ها هزاران سال سالم باقي مانده است ؟

 

3- از راههاي نگهداري غذا انجماد را تعريف كنيد؟

 

4- علت گرم شدن هوا و عواقب خطرناك آن را توضيح دهيد؟

 

5- شبكه غذايي ، تراكم جمعيت ، منبع طبيعي و جايگزيني را تعريف كنيد؟

 

6- با ذكر مثال بنويسيد چگونه تغيير گياهان اكوسيستم موجب تغيير جانوران آن مي شود؟

 

7- الف- به طور خلاصه بنويسيد چگونه نيترات موجود در خاك به پروتئين تبديل مي شود؟

 

ب- دو منبع توليد آمونياك در طبيعت را بنويسيد؟ و چه باكتريهايي اين آمونياك را به نيترات تبديل مي كند؟

 

8- زيستگاه و اكوسيستم را تعريف كنيد؟

 

9- الف- روش پاستوريزه كردن شير را شرح دهيد؟ ب- در پاستوريزه كردن كدام گروه از ميكروبها  از بين مي روند؟

 

10- معمولا براي دوام بيشتر چوب رطوبت انرا مي گيرند اين كار چگونه باعث مقاومت در برابر پوسيدگي مي شود؟

 

11- در هر يك از تبديلات زير كدام گروه از باكتريها نقش دارند؟

الف- تبديل آمونياك به نيترات     ب- تبديل نيترات به نيتروژن هوا    

 

12- چنانچه تراكم جمعيت پرندگان يك جنگل 180 پرنده در هر كيلومتر مربع باشد و مساحت اين جنگل 600 كيلومتر مربع باشد تعداد كل پرندگان اين جنگل چقدر است؟ با فرمول و محاسبه.

 

13- بوم شناسي و هرم انرژي را تعريف كنيد؟

 

14- الف- دو مورد استفاده از پوسيدگي را بنويسيد؟

 

ب- در روش موميايي شدن چرا در جسد پوسيدگي رخ نمي دهد؟

 

15- چهار روش نگهداري غذا را فقط نام ببريد؟

 

16- الف- باكتريهاي شوره زدا چه نقشي در چرخه نيتروژن دارند؟    ب- كدام گروه از باكتريها خاك را از نظر نيترات غني مي كنند؟فقط نام ببريد.

 

17- چرا خوردن غذاهاي گياهي براي انسان به صرفه است ؟

 

18- سه گروه از عوامل مهم كه در پوسيدگي نقش دارند را نام ببريد؟

 

19- الف) عوامل اصل موثر در تعداد افراد جمعيت كدامند؟

ب)  براي تنظيم جمعيت انساني كنترل كدام عامل راحت تر است ؟

 

20- پروتئين هاي بدن جانداران پس از دفع يا مرگ طي چه مراحلي  به نيترات معدني تبديل مي شود؟

 

21- چرا بايد غذاي يخ زده را بلا فاصله پس از ذوب شدن مصرف كرد؟

 

22- گونه را تعريف كرده و يك مثال از گونه غالب به همراه اكوسيستم آن ذكر كنيد؟

 

23- دو مورد از عوامل موثر در فرسايش خاك را بنويسيد؟

 

24- از راههاي اتلاف انرژي در موجودات مصرف كننده دو مورد را بنويسيد؟

 

25- چرا هرم انرژي ، هرم ماده نيز به شمار مي رود؟

 

26- فرايند پوسيدگي را تعريف كنيد؟

 

27- بخش هاي سخت بدن يك جانور سريع تر تجزيه مي شود يا بخش هاي نرم ، براي هر بخش مثالي بزنيد.

 

28- براي جلوگيري از پوسيدگي انگور آن را به كشمش تبديل مي كنند، چگونه اين كار مانع فساد آن مي شود؟

 

29- باكتريهاي تثبيت كنندة نيتروژن كه در ريشة گياه نخود زندگي مي كنند چگونه باعث افزايش نيترات خاك مي شوند؟

 

30- انسان ، امروزه در مقايسه با قرنها ي گذشته از رشد و سلامت بهتري برخوردار است . اين امر ناشي از تغيير محيط است يا وراثت؟( به چه دليل)

 

31- الف- چرا نمي توان خورشيد را در زنجيرة غذايي قرار داد؟

 

ب- به چه علت سير انرژي در طبيعت به صورت هرمي است.

 

32- وارد شدن تركيبات فسفردار يا نيتروژن دار به آب چگونه موجب مرگ آبزيان مي شود؟

 

33- نمك سود كردن چگونه از فاسد شدن غذا جلوگيري مي كند؟

 

34- نقش باكتريهاي شوره گذار در چرخة نيتروژن چيست؟

 

35- چرا به زمين هاي كشاورزي نبايد بيش از حد آب داد؟2علت را بنويسيد؟

 

36- بازده تبديل انرژي در گياهان و تراكم جمعيت را تعريف كنيد؟

 

37- هر اكوسيستمي فقط مي تواند نيازهاي تعداد معيني از جانداران را برآورده كند مهمترين عواملي را كه اين توانايي را محدود مي كنند بنويسيد؟

 

38- علت گرم شدن هواي كرة زمين چيست؟

 

39- جمعيت و چرخة مواد را تعريف كنيد؟

 

40- توالي و اكولوژي را تعريف كنيد؟

 

41- كدام باكتريها مسؤل تغييرات زير هستند :

 الف- تبديل نيتروژن هوا به پروتئين

ب- تبديل نيترات به آمونياك

 

42- الف- در كداميك از روش هاي نگه داري غذا ميكروبها كشته نمي شوند ؟

ب- مشكل استفاده از روش پرتودهي چيست؟

 

43- دو شرط از شرايط لازم براي پوسيدگي را نام برده و يكي از موارد اهميت پوسيدگي را نيز بنويسيد؟

 

44- چرا در يك زنجيرة غذايي تمام انرژي نهفته در گياه سبز به آخرين مصرف كننده نمي رسد؟

 

45- علت بوي بد حاصل از جسد در حال تجزيه جانداران چيست؟

 

46- منظور از متراكم شدن مواد در زنجيرهاي غذايي چيست؟ مثال بزنيد؟

 

47- استفاده از روش چارچوب را در نمونه برداري توضيح دهيد.

 

48- گونة شاخص و كنام را تعريف كنيد؟

 

49- علت توليد گرما  و بوي بد در محل پوسيدگي را بنويسيد؟

 

50- از جمله مواردي كه زندگي بشر امروز را تهديد مي كند 2 مورد را بنويسيد؟

 

51- چرا نمونه هايي مثل مار و عقرب را در الكل نگهداري مي كنند؟ توضيح دهيد.

 

52- بنظر شما آيا در سال 2050 ميلادي تراكم جمعيت ايران تغيير مي كند؟ توضيح دهيد.

 

53- منبع طبيعي چيست؟

 

54- بهترين را ه كنترل افزايش جمعيت چيست؟

 

 

 

سوالات امتحاني فصل 8

 

1- شكل ساده ای از باکتری رسم کنید  :

 

2- چگونگي عمل اينترفرون را بنويسيد؟

 

3- دو راه استفاده از ويروسها توسط زيست شناسان را بنويسيد؟

 

4- پوست و لايه هاي مخاطي در دفاع از بدن عليه بيماريزاها چگونه عمل مي كنند و چرا گاهي در انجام اين عمل موفق نيستند؟

 

5- الف- باكتريهاي انگل چگونه تغذيه مي كنند؟

ب- توليد مثل باكتريها را بنويسيد؟

 

6- پيكر هر ويروس از چه اجزايي ساخته شده است ؟

 

7- گلبولهاي سفيد به چند گروه تقسيم مي شوند؟ نام ببريد.

 

8- طرح کتاب  يك باكتري را نشان مي دهد (شكل 5-8 ص101)

 

الف- نام بخش هاي شماره گذاري شده را بنويسيد. ب- كدام بخش يا بخش ها در همة‌انواع باكتريها وجود دارند؟

9- شكل يك ويروس را رسم و نامگذاري كنيد

10- الف- مفهوم عبارت ويروس ميزبان اختصاصي دارد را بنويسيد؟

ب- ويروسها پس از ورود به سلولهاي ميزبان چگونه آنها را آلوده مي كنند؟

11- الف- گلبولهايي كه با ترشح پادتن و گلبولهايي را كه با ايجاد پاهاي كاذب با ميكروبها مبارزه مي كنند را فقط نام ببريد.

ب- چگونگي استفاده از پرتو درماني را بنويسيد؟

 

12- الف- چرا باكتريها هاگ سازي مي كنند.    ب-  عمر هاگ باكتريها چه مدت است  ؟

ج- اين هاگ در چه بخشي از باكتري تشكيل مي شود.  د-  يك باكتري معرفي كنيد كه هاگ توليد مي كند.

 

13- دو مورد از موارد استفاده ويروسها را بنويسيد و روش استفاده در هر مورد را ذكر كنيد.

 

14- آيا ميكروبهاي ساپروفيت هم مي توانند باعث بيماري زايي شوند ؟ با ذكر مثال توضيح دهيد.

 

15- در هنگام آلوده شدن سلول به ويروس كدام بخش ويروس وارد سلول مي شود؟

 

16- لنفوسيت ها و فاگوسيت ها هر يك به چه روشي با ميكروبها مبارزه مي كنند؟

 

17- منحني فعاليت ص 106 را تفسير كنيد.

 

18- پيكر هر ويروس از يك بخش ----و يك -----درست شده است .

 

19- اين جمله را تفسير كنيد.  ويروسها انگل اجباري درون سلولي هستند.

 

20- الف- باكتريها به سلول گياهي شبيهند يا به سلول جانوري ؟چرا؟

 

21- به كدام باكتريها ساپروفيت مي گويند؟

 

22- الف- ويرس ايدز به كدام بخش بدن آسيب مي رساند ؟

 ب- كدام دسته از گلبولهاي سفيد پادتن ترشح مي كنند؟

 

23- شكل ساده اي از يك باكتري را رسم و نامگذاري كنيد.

 

24- چرا باكتري عامل كزاز براي مدتها در محيط زنده مي ماند؟

 

25- باكتريهاي ساپروفيت را از لحاظ تغذيه با باكتريها ي انگل مقايسه كنيد.

 

26- نقش لنفوسيت ها را در ايمني بدن بنويسيد .

 

27- الف – دفاع بدن در برابر ويروس چگونه انجام مي شود . ( توضيح دهيد)

ب- واكسن چيست؟

 

28- چرا با وجود تكثير سريع باكتريها تعداد آنها از حد معيني زياد نمي شود ؟

 

29- دو ويژگي ويروسها را نام برده و بنويسيد چرا ويروس ايدز خطرناكتر از ويروسهاي ديگراست ؟

 

30- اگر زمان لازم براي تقسيم يك باكتري به دو باكتري 20 دقيقه باشد بعد از يك ساعت از يك باكتري چه تعداد باكتري ايجاد مي شود؟

 

31- منظور از عمل اختصاصي پادتن ها چيست؟

 

+ نوشته شده در  یکشنبه سوم آبان ۱۳۸۸ساعت 11:9  توسط کامیار  |